ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a to-vábbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdek-ében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoz-tatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlá-sát.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bár-mely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.


A KFT. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA

A Kft. honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a tárhely-szolgáltatást biztosítja, szerződésünk keretében kezeli a honlapon megadott személyes adato-kat.

Az adatfeldolgozó megnevezése:
  • Neve: DotRoll Kft.
  • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  • Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068
  • Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Képviselő: Kiss Csaba
  • Email cím: support@dotroll.com
  • Honlap: www.dotroll.com
  • Adószám: 13962982-2-42

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

MUNKAÜGYI, SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szüksé-gesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása, a munkakör betöltése, a munkavi-szonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése, munkaviszonyhoz kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása, a munkakör betöltése, a munkavi-szonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése, munkaviszonyhoz kapcsolódó adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése.

Személyazonosító és kapcsolattartási adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja, családi állapot, állampolgárság, lakóhely, tartóz-kodási hely) korlátlan ideig megőrzendő.

Munkakörrel kapcsolatos adatok (foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység) és az azok igazolására szolgáló adatok (képzettséget, végzettséget igazoló dokumentu-mok, hatósági igazolványok, határozatok adatai) korlátlan ideig megőrzendő.

Állami azonosító jelek (TAJ szám, adóazonosító jel) korlátlan ideig megőrzendő.

Munkaviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos adatok (munkaszerződések, módosítások, munkaviszony során a felek által tett nyilatkozatok, a munkaviszony megszűnése során kiadandó igazolások) korlátlan ideig megőrzendő.

Egészségügyi adatok (az egészségkárosodás mértékére, a rehabilitálhatóságra, az egészségi állapotra vonatkozó adatok) korlátlan ideig megőrzendő.

Munkaidő nyilvántartások, jelenléti ívek (munkabér kiszámításához szükséges adatok) korlátlan ideig megőrzendő.

Béradatok (összevont adóalapba tartozó jövedelmek, adó- és társadalombiztosítási le-vonások, adókedvezmény megállapításához szükséges adatok) korlátlan ideig megőr-zendő.

Munkabér kifizetésének teljesítéséhez szükséges adatok (bankszámlaszám(ok), pénz-ügyi intézmény neve, átutalt összeg) a munkaviszony megszűnéséig megőrzendő.

Hozzátartozókra (házastárs, élettárs, eltartott hozzátartozó) e minőségére vonatkozó olyan adatok, amelyek az adókötelezettségek, illetve társadalombiztosítási ellátás meg-állapításához szükségesek, a munkaviszony megszűnéséig megőrzendő.

Fenti adatok címzettje a szervezeten belül a Kft. tulajdonosa, a szervezeten kívül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár Központ és szerveik, továbbá a Kft- vel szerző-désben lévő könyvelőiroda.


ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkavi-szonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatá-rozott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt részlete-sen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel törté-nik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavál-lalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a munkavi-szony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a munkaválla-lókkal. Az adatok a munkaviszony megszűnéséig megőrzendőek.


FELVÉTELRE JELENTKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK ADATAINAK KEZELÉSE

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

Az adatok kezelésének célja: a jelentkezés elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik.

Ezen adatok kezelői a Kft. munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője.

A jelentkező adatainak tárolásának időtartama a jelentkezés elbírálásáig tart. A ki nem válasz-tott jelentkezők adatait törölni kell.

A Kft. csak az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.


MUNKAHELYI KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A Kft. telephelyén, a vendégfogadásra kijelölt helyiségben az emberi élet, testi épség, szemé-lyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából képrögzítő megfigyelő-rendszert alkalmaz.

Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájáru-lása.

A megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell kihelyezni

A megfigyelt területre belépő személyek hozzájárulása a képfelvétel készítéséhez és jogszerű felhasználásához ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett megfigyelő-rendszer alkalmazá-sáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére is bemegy.

A rögzített felvételeket felhasználás hiányában 60 (hatvan) napig őrződnek meg. Felhaszná-lásnak minősül, ha a rögzített képfelvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyíték-ként kívánják felhasználni.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rög-zítésétől számított hatvan napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Nem lehet megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az em-beri méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából van kijelölve.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre fel-jogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahe-lyi vezetője jogosult.


SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

SZERZŐDŐ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE – MEGRENDELŐK, ALVÁLLAL-KOZÓK, SZÁLLÍTÓK NYILVÁNTARTÁSA

A Kft. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerző-dési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele megrendelőként, alvállalkozóként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkeze-lés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtar-tama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.


LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A KFT. HONLAPJÁN

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást meg-könnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba so-rolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékozta-tás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésé-vel megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funk-ció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevéte-léhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegé-ről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.


TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

(Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngésző-jét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb informáci-ókat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látoga-tó egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visz-szaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.


TÁRSASÁGUNK HONLAPJA A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN A LÁTOGATÓ-RÓL, ILLETVE AZ ÁLTALA BÖNGÉSZÉSRE HASZNÁLT ESZKÖZRŐL AZ ALÁBBI ADATOKAT RÖGZÍTI ÉS KEZELI

az látogató által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a süti-ket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.


A LEGNÉPSZERŰBB BÖNGÉSZŐK SÜTI BEÁLLÍTÁSAIRÓL AZ ALÁBBI LINKEKEN TÁJÉKOZÓDHAT

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Internet Explorer 10: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
Microsoft Internet Explorer 9: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
vMicrosoft Internet Explorer 8: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
Microsoft Edge: https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos web-helyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazo-nosítására.


TÁRSASÁG HONLAPJÁN ALKALMAZOTT SÜTIK

TECHNIKAILAG ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES MUNKAMENET (SESSION) SÜTIK

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmente-sen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatá-sokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informá-ciós társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

HOZZÁJÁRULÁST IGÉNYLŐ SÜTIK

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kap-csolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolha-tók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Használatot elősegítő sütik
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

Teljesítményt biztosító sütik
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu


JOGI KÖTELEZETTSÉGEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

ADATKEZELÉS ADÓ - ÉS SZÁMVITELI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE CÉLJÁ-BÓL

A Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettsé-gek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcso-latba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általá-nos forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adó-szám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vál-lalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Kft. adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosí-tási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.


KIFIZETŐI ADATKEZELÉS

A Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkozta-tottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifi-zetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Kft. kezelheti a munkaválla-lók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adato-kat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Kft. adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.


ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL ÉS A JOGOR-VOSLAT LEHETŐSÉGEIRŐL

Az érintett kérelmezheti a Kft-nél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásá-ról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatá-sairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak to-vábbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoz-tatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körül-ményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatá-sa céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A megrendelő kérelmére Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formá-ban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Kft., amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett a Kft zárolja a személyes adatot, ha a fogyasztó ezt kéri, vagy ha a rendelkezé-sére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a fogyasztó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a fogyasztó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyes-ségét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mel-lőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a ké-relem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kére-lem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


JOGORVOSLAT

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Kft-re vonatkozó jogi köte-lezettség teljesítéséhez, vagy a Kft., adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdeké-nek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a ké-relmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megálla-pítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítot-ta, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a fogyasztó a Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésé-től számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Ha a fogyasztó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege mi-att – túlzó, a Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

a) 10 000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információsza-badság Hatóságnál lehet élni

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

VILLANYSZERELÉS A-TÓL, Z-IG!

Az E-Technik Kft. ügyvezető igazgatójaként köszöntöm Önt. Kérem, engedjék meg, hogy cégünket közelebbről is bemutassam. A Cégalapításunk óta eltelt több mint 16 év is tökéletesen mutatja vállalkozásunk megbízható működését.

Főbb tevékenységi körünk elsősorban villanyszerelési kivitelezés A-tól Z-ig, beleértve a tervezéstől a helyreállításig mindent. Ezen felül cégünk vállal még festési, burkolási és lakatos munkákat is. Kiterjedt alvállalkozói kapcsolatainknak köszönhetően, szintem mindenben megbízóink segítségére tudunk lenni.

Irány partnereink
TERVEZÉSSEL KEZDŐDIK MINDEN, MIKOR MEGÁLMODJUK KIVITELEZÉS KEZDETEKOR FONTOS A KÖRNYEZET ÉS AZ ÁLLAGMEGÓVÁS TÖREKSZÜNK MEGRENDELÖINK MINDEN IGÉNYÉT KIELÉGÍTENI
Rólunk mondták
E-technik Kft.-vel 2012-ben ismerkedtünk meg ajánlás kapcsán csarnokszerkezetű épületek villamoskivitelezésén, melyekhez kapacitásbővítésül partnercéget kerestünk. Azóta is folyamatosan együtt dolgozunk és belsős minősítésünkben benne van a Top 5 partnercégeink között. Kiemelkedő szakmai hozzáértés és szervezés jellemzi Őket, mindezen túl pozitív szemlélettel, magasfokú problémamegoldó képességgel és segítőkészséggel ötvözve. - Gángoly Emil, VILATI
Szakmailag felkészült emberek alkotják, a szerelőktől kezdve a vezetőig. Maximális vevőközpontú kiszolgálást tapasztaltam. Jó minőségben készült el a munka, a megbeszélt határidőket betartottátok. Bármikor szívesen dolgozom veletek a jövőben is. Azt kívánom, hogy őrizzétek meg a jövőben is ezeket a pozitív értékeiteket! - Jasper Zoltán, MARKET
Régi partnereink – Megbízhatóság és a tenni akarás jellemzi őket, amit elvállalnak azt tűzőn vízen át viszik és végrehajtják. Régen kisebb projektekkel kezdtük együttműködésünk, de mára már bizonyítottak és legnagyobb munkáinkhoz is szívesen hívjuk őket. - Solymos Zoltán, Solymos Villsz. Kft.
Az E-technik Kft., egy jól szervezett, kiváló szakember gárdával rendelkező, villamosipari kivitelező cég. A szakág minden válfajából rendelkezik referenciával, ami bizonyítja sokoldalúságát, az alkalmazottak kreativitását. A megkeresések, és megrendelések nagy száma bizonyítja, hogy sokan köztük nagyvállalatok is, bátran vetik bizalmukat a cégbe és szakembereibe, akik nem csak kiváló szaktudással, de nagyfokú tapasztalattal is rendelkeznek. - Tenyei József, Villamos mérnök
Kapcsolat
Telefon:
+36-70 / 338-75-51
Cím:
1106 Budapest, Jászberényi út 82./C
Ügyfélfogadás:
Hét-Pén 8:00 - 16:00
E-mail: